Vitajte na stránkach projektu Klaster Topoľčany

Informácie

klaster_logo_black.pngKlaster Topoľčany je združenie spájajúce predstaviteľov verejnej správy a súkromného sektora, ktorí sú ochotní vzájomne spolupracovať pri rozvoji cestovného ruchu v našom regióne. Hlavnými cieľmi tohto jedinečného projektu je podpora a rozvoj infraštruktúry cestovného ruchu na území okresu Topoľčany, efektívne a systematické fungovanie partnerstva v oblasti cestovného ruchu a skvalitnenie a propagácia služieb a produktov cestovného ruchu v regióne. Po viacerých vzájomných stretnutiach sa členovia Klastra rozhodli, že jedným z prvých krokov vedúcich k rozvoju cestovného ruchu by mala byť propagácia Topoľčianskeho regiónu ako celku.

Na financovanie projektu boli použité finančné prostriedky získané v rámci výzvy Regionálneho operačného programu, Prioritná os 3 - Posilnenie kultúrneho potenciálu regiónov a rozvoj CR, Opatrenie 3.2 Podpora  a rozvoj infraštruktúry cestového ruchu. Tento projekt je spolufinancovaný Európskou úniou vo výške 85% z Európskeho fondu regionálneho rozvoja, vo výške 10 % zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky a 5% z rozpočtu mesta Topoľčany.

Do projektu Klaster Topoľčany sa zapojilo celkovo trinásť partnerov, medzi ktorých patrí mesto Topoľčany, obce Bojná, Krušovce, Nemečky, Nitrianska Blatnica, Oponice, Prašice, Radošina, Podhradie a podnikateľské subjekty Vítkovské stajne, Pivnica Tesáre, Ranč pod Babicou a Vineria.