Vitajte na stránkach projektu Klaster Topoľčany

Židovský cintorín v Topoľčanoch

Podľa Starého zákona dôstojné pochovávanie zosnulých patrí k najvyšším  hodnotám židovskej tradície. Cintoríny sú základným kameňom každej židovskej obce pri jej založení a Židia ich považujú  za posvätné miesta. Je príkazom ísť sa pokloniť a modliť na rodičovský hrob a hroby duchovných predstaviteľov, každý rok, v deň ich smrti.

Židovský cintorín  na Krušovskej ulici  v Topoľčanoch bol založený koncom 19. stor. Vchod do cintorína vedie cez obradnú sieň v ktorej pohrebné bratstvo viedlo pohrebné obrady a modlitby. Nad vchodom do obradnej siene je umiestnená mramorová tabuľa s hebrejským nápisom: „K miestu odpočinku každého živého“. Hroby sú usporiadané v radoch z juhu na sever. Mŕtvych pochovávali s hlavou na západ, aby mali oči upreté na východ smerom k Jeruzalemu. Duchovní predstavitelia sú pochovaní v západnej časti cintorína.

Na topoľčianskom cintoríne odpočívajú viaceré významné osobnosti slovenského židovstva: topoľčianski vrchní rabíni Filip Schlesinger a Emanuel Schlesinger, rabíni Abraham Prager, Ignac Schweiger, Emanuel Deutsch, Salom Schreiber, Heinrich Fűrst,  starostovia náboženskej obce Izrael Friedmann, Jakub Ekstein, Moric Berbfeld a Šalamún Gellei. V Topoľčanoch sú pochovaní aj potomkovia významného bratislavského rabína Chatama Sofera ako aj 62 obetí masovej vraždy zo septembra 1944, ktorá sa udiala  pri obci Nemčice.


Od 28. októbra 2010 je v priestoroch Židovského cintorína v Topoľčanoch stála výstava s názvom "Z dejín židovskej komunity v Topoľčanoch", ktorá Vám priblíži život miestnej židovskej komunity, v minulosti významne dotvárajúcej kolorit mesta. Zároveň tam tiež nájdete pamiatku na tých, ktorí sa stali obeťami holokaustu. Výstava pozostáva z 15  tematických okruhov: história Židov v Topoľčanoch, židovská kultúra, podiel   Židov na hospodárskom  a spoločenskom živote v meste v 1. polovici 20. stor.,  židovské školstvo,  židovské stavby, obdobie 2. svetovej vojny – riešenie židovskej otázky, židovský kódex, deportácie Židov, obete holokaustu, pogrom v Topoľčanoch, odhalenie pamätnej tabule obetiam holokaustu,  ospravedlnenie Mestského zastupiteľstva v Topoľčanoch za udalosti počas pogromu,  spomienky topoľčianskych  rodákov a  projekty a práce študentov o židovskej komunite.

Motto výstavy:  "Na pamiatku minulým a pripomienku budúcim generáciám..."